ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2020

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniu dzisiejszym Komisja Przetargowa Centrum Edukacji Ogrodniczej unieważniła postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zadania ujętego w zapytaniu ofertowym nr 3/2020 – „wycinka drzew z terenu dz.nr19/2 z obrębu 4167 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie przy ulicy Batalionów Chłopskich 115” – m.in. ze względu na błędnie opisany przedmiot zamówienia, za co serdecznie przepraszam.

Jednocześnie nadmieniam, że w najbliższych dniach zostanie ponownie ogłoszone zapytanie ofertowe związane z usunięciem drzew z ww. terenu.

Wszystkim Oferentom serdecznie dziekuję za złożenie ofert.

Z poważaniem

Lila Pławińska-Kopeć

Dyrektor

Centrum Edukacji Ogrodniczej

w Szczecinie

STYPENDIUM SZKOLNE

Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni i Uczniowie,
informuję, że wypłata stypendium szkolnego odbędzie się
w środę 15 kwietnia 2020 roku w godzinach 12.00 – 14.00.
 
Serdecznie pozdrawiam,
Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor
Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie

OPŁATA ZA POBYT W INTERNACIE I WYŻYWIENIE

Szanowni Państwo,

Rodzice, Opiekunowie Prawni i Uczniowie,

w związku z komunikatem MEN w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach ponadpodstawowych od 12 marca 2020 roku, a także obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14 marca 2020 roku do dnia 20 marca 2020 roku stanem zagrożenia epidemicznego oraz obowiązującym od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, polegającym na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (m.in. w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania) zostało uniemożliwione korzystanie z zakwaterowania w internatach, a tym samym – usługi zakwaterowania nie są w tym okresie realizowane.

Dlatego ustala się, że opłata za zakwaterowanie w internacie za marzec i kwiecień 2020 roku należna jest w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu ucznia w internacie. W przypadku, gdy opłata za ww. miesiące została dokonana, nastąpi zwrot nadpłaconej kwoty bądź pomniejszona zostanie opłata w kolejnych miesiącach korzystania z internatu lub zostanie ona zaksięgowana na poczet zaległych zobowiązań.

Proszę zatem o niedokonywanie opłat za pobyt ucznia w internacie szkolnym, a tym samym za wyżywienie.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2020 Dyrektora Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie opłaty za zakwaterowanie w internacie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Z poważaniem
Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor
Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie

UWAGA

Szanowni Państwo,

w dniu wczorajszym został opublikowany komunikat z błędnym adresem e-mail, za co serdecznie przepraszam. Poniżej właściwa treść komunikatu 🙂

Szanowni Państwo,

Nauczyciele, Rodzice i Opiekunowie Prawni, Uczniowie
w związku z nowelizacją ROZPORZĄDZENIA MEN w związku z COVID-19 i komunikatem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie obowiązku realizacji nauki  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od 25 marca 2020 roku, proszę o przesłanie poniższych danych na wskazany adres e-mail – zpe@ceogr.edu.pl, w celu przesłania loginu i hasła do zalogowania do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (epodreczniki.pl) dla nauczycieli i uczniów:
następujące dane
imię i nazwisko ucznia, klasa, adres e-mail dziecka lub rodzica.
Serdecznie dziękuję,
z poważaniem
Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor
Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie

UWAGA

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie Prawni,

informuję,
że w czwartek 26.03.2020r. w godzinach 10-14 będzie możliwość wejścia do internatu i zabrania
np. podręczników.
Sekretariat:     tel. 91 4 612-379      e-mail : ceogr@miasto.szczecin.pl

Z poważaniem
Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor