RODO

Posted on by
Inspektor Ochrony Danych (IODO) Pan Michał Małas
kontakt e-mail: iod@spnt.pl, numer telefonu: +48918522093
 
 
 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się:

  • listownie pod adresem: ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin;
  • telefonicznie pod numerem: (+48) 91 4612 379;
  • elektronicznie pod adresem: sekretariat@ceogr.edu.pl

Administrator – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie, informuje o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO (https://giodo.gov.pl/234/id_art/9276/j/pl).

Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego jest Pan Michał Małas. Z Inspektorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@spnt.pl lub telefonicznie (+48) 91 852 20 93 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw, wynikających z przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działalności statutowej placówki.

Administrator jest:

  • zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych osobowych,
  • uprawniony do przekazywania danych upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
  • do informowania o prawie do żądania od Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO.

Jednocześnie informujemy o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe są przetwarzane przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO* w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klauzule informacyjne:
Zarządzenie Dyrektora w sprawie aktualizacji dokumentacji RODO
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla pracownika
Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu
Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu- udostępnianie danych
Klauzula informacyjna dla kontrahentów
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli
Klauzula dotycząca realizacji procesu zdalnego nauczania