ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie Prawni,

Uczniowie – Wychowankowie internatu szkolnego,

informuję, że w związku ze zmianą organu prowadzącego nastąpiła zmiana banku obsługującego finanse szkoły, a tym samym numer rachunku bankowego do regulowania należności za wyżywienie i pobyt ucznia w internacie szkolnym. Przypominam, że opłatę  za zakwaterowanie – w wysokości 120,00 zł – i za wyżywienie – stawka dzienna w wysokości
13,00 zł/osobę – należy uiszczać do 5. dnia każdego miesiąca „z góry” na poniższy numer rachunku bankowego (do wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie):

27 1010 1599 0527 1913 9134 0000

W tytule przelewu należy umieścić:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • oraz podział kwoty na zakwaterowanie i wyżywienie.

Jednocześnie informuję, że należność za pobyt w internacie – w okresie ograniczonego funkcjonowania placówek oświatowych ze względu na stan pandemii – będzie naliczana proporcjonalnie do liczby dni pobytu. Proszę również o terminowe uiszczanie opłat za wyżywienie ze względu na konieczność zabezpieczenia żywności. Ponadto wychowankowie, którzy nie zgłaszają woli pobytu w internacie szkolnym, ale uczestniczą w stacjonarnych zajęciach praktycznych i pragną skorzystać z posiłków, są zobowiązani dzień wcześniej zgłosić ten fakt do wychowawców internatu w celu przygotowania zadeklarowanych posiłków.

Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor

UWAGA MIESZKAŃCY INTERNATU

Szanowni Państwo,

Rodzice, Opiekunowie Prawni i Uczniowie,

w związku z komunikatem MEN w sprawie przedłużenia zawieszenia prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach (m.in. w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania) i obowiązującym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zostało uniemożliwione korzystanie z zakwaterowania w internatach.

Dlatego ustala się, że nie należy uiszczać opłat za pobyt ucznia, a tym samym za wyżywienie do odwołania.

Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor

OPŁATA ZA POBYT W INTERNACIE I WYŻYWIENIE

Szanowni Państwo,

Rodzice, Opiekunowie Prawni i Uczniowie,

w związku z komunikatem MEN w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach ponadpodstawowych od 12 marca 2020 roku, a także obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14 marca 2020 roku do dnia 20 marca 2020 roku stanem zagrożenia epidemicznego oraz obowiązującym od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, polegającym na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (m.in. w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania) zostało uniemożliwione korzystanie z zakwaterowania w internatach, a tym samym – usługi zakwaterowania nie są w tym okresie realizowane.

Dlatego ustala się, że opłata za zakwaterowanie w internacie za marzec i kwiecień 2020 roku należna jest w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu ucznia w internacie. W przypadku, gdy opłata za ww. miesiące została dokonana, nastąpi zwrot nadpłaconej kwoty bądź pomniejszona zostanie opłata w kolejnych miesiącach korzystania z internatu lub zostanie ona zaksięgowana na poczet zaległych zobowiązań.

Proszę zatem o niedokonywanie opłat za pobyt ucznia w internacie szkolnym, a tym samym za wyżywienie.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2020 Dyrektora Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie opłaty za zakwaterowanie w internacie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Z poważaniem
Lila Pławińska-Kopeć
Dyrektor
Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie