INTERNAT 2019

Posted on by

Nabór na rok szkolny 2019/20 do Internatu szkolnego odbędzie się drogą elektroniczną.
W okresie od 10.06 do 05.07.2019 będzie można wygenerować w systemie wniosek o przyjęcie do internatu:
https://nabor.pcss.pl/szczecin/


Wraz z wnioskiem o przyjęcie do internatu i załącznikami należy złożyć:

  1. skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem),
  2. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały,
  3. zdjęcie legitymacyjne.

RODO
http://ceogr.edu.pl/?page_id=9128

Harmonogram naboru do burs i internatów w roku szkolnym 2019/2020

LP.

TERMIN

DZIAŁANIE

1.        

10.06-05.07

Składanie wniosków o przyjęcie do bursy/internatu wraz z wymaganymi załącznikami

Komplet dokumentów bez zaświadczenia o przyjęciu do szkoły należy dostarczyć tylko do bursy / internatu pierwszego wyboru.

2.        

12.07-16.07 (do 15:00)

Dostarczenie przez kandydata zaświadczenia o przyjęciu do szkoły Dokument należy dostarczyć tylko do bursy / internatu pierwszego wyboru.

3.        

18.07 (do 15:00)

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do internatów / burs

4.        

18.07-22.07 (do 15:00)

Deklaracja woli zamieszkania w bursie / internacie.

Kopię/skan dokumentu można przesłać faksem/elektronicznie, oryginał należy przesłać pocztą tradycyjną.

5.        

23.07 (do 12:00)

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do internatów i burs

6.        

7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Przyjmowanie przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy/internatu,

Kopię/skan dokumentu można przesłać faksem/elektronicznie, oryginał należy przesłać pocztą tradycyjną do placówki.

7.        

5 dni od wpłynięcia odwołania

Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia do bursy / internatu

8.        

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia o odmowie przyjęcia do bursy / internatu

Możliwość wniesienia do Dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

9.        

29.08

Rekrutacja uzupełniająca

10.    

30.08

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do internatów /burs w naborze uzupełniającym