UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWIE PRAWNI ORAZ UCZNIOWIE

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie Prawni, Uczniowie i Uczennice,

w dniu 1 września 2020 roku nastąpi długo oczekiwany przez wszystkich powrót uczniów do szkół. W trosce o dobro wspólne przekazuję Państwu ważne informacje związane z tym trudnym dla nas wszystkich czasem.
Proszę o uważne przeczytanie mojego listu, by w odpowiedni sposób – jak najlepiej przygotować się na powrót do szkoły w nowej rzeczywistości. Z wiadomych powodów nie będzie to „płynna kontynuacja” codziennego życia szkolnego, „normalne, dotychczasowe” uczestnictwo w zajęciach szkolnych. Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń – niemożność spotkania się z przyjaciółmi czy wyjścia do kina. Naszej młodzieży – Wam Drodzy Uczniowie, którzy dużą wagę przywiązujecie do swobody, trudno może być to zaakceptować. Rozmawiajmy ze swoimi dziećmi dlaczego tak się dzieje, wspólnie szukajmy rozwiązań i kompromisów. Największym wsparciem dla dziecka jest rodzic. Większość trudnych sytuacji i emocji jesteśmy w stanie opanować dzięki wzajemnej rozmowie.

Poniżej przedstawiam kilka zasad i wskazówek, jak – w tym trudnym dla nas wszystkich okresie – funkcjonować. Szczegółowe procedury – obowiązujące w naszej szkole – zostaną w najbliższym czasie podane do wiadomości przez wychowawców.

Ogólne środki higieny i bezpieczeństwa:

 • nasza szkoła została wyposażona w specjalistyczne środki dezynfekujące,
 • wejście do szkoły będzie możliwie jedynie z zasłoniętymi ustami i nosem w celu dotarcia na zajęcia lekcyjne i przemieszczania się po częściach wspólnych,
 • osoby wchodzące na teren danej placówki muszą zdezynfekować dłonie,
 • wskazane jest zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami (min 1,5 m),
 • aktualizacja numerów telefonów przez rodziców lub opiekunów prawnych i zadeklarowanie przez nich osób do szybkiego odbioru ucznia w razie potrzeby,
 • wejście rodzica lub opiekuna prawnego na teren placówki będzie możliwe tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji, która wymaga osobistego załatwienia danej sprawy i po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z wychowawca klasy, pedagogiem szkolnym lub z sekretariatem szkoły.

System organizacji pracy szkoły:

 • wejście do szkoły będzie możliwe wszystkimi wejściami, dzięki czemu zostaną rozładowane ewentualne zatory formujących się przy poszczególnych drzwiach wejściowych, szczegółowe rozwiązania zostaną podane w pierwszym dniu nauki szkolnej – w zależności od zajęć poszczególnych klas,
 • na całym należącym do danej placówki terenie (z wyjątkiem sal lekcyjnych) należy nosić maseczkę zasłaniającą nos i usta,
 • w miarę możliwości będziemy minimalizować konieczność przemieszczania się uczniów po terenie placówki, ale ze względu na specjalistyczne pracownie zawodowe uczniowie będą przemieszczać się w sposób zorganizowany pomiędzy salami, w tym czasie pracownie będą wietrzone i dezynfekowane blaty ławek szkolnych,
 • w każdej sali znajdują się płyny do dezynfekcji rąk i płyn do dezynfekcji powierzchni,
 • uczniowie rozpoczynający zajęcia lekcyjne w późniejszych godzinach nie będą wpuszczani do szkoły wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć,
 • wystrój klas zostanie ograniczony do minimum. W pomieszczeniach będą znajdować się tylko niezbędne rzeczy, które można w łatwy i szybki sposób dokładnie umyć i zdezynfekować.

Zasady obowiązujące w trakcie przebywania w placówce:

 • w trakcie przerw międzylekcyjnych uczniowie pozostają w swoich salach lub wychodzą na przerwę pod opieką nauczyciela w celu ograniczenia kontaktu między poszczególnymi oddziałami, zakrywając usta i nos maseczką,
 • uczniowie mogą opuścić klasę tylko w celu wyjścia do toalety – po powrocie z toalety obowiązkowo dezynfekują dłonie,
 • w celu uniknięcia gromadzenia się młodzieży przed toaletami podczas przerw, uczniowie mogą chodzić pojedynczo do toalety w czasie lekcji – za zgodą nauczyciela,
 • nauczyciel prowadzący zajęcia w danej sali lekcyjnej pilnuje, aby była ona odpowiednio wywietrzona i były dezynfekowane blaty stolików,
 • w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego uczniowie nie korzystają z szafek szkolnych i szatni, dlatego ważne jest, aby uczniowie przynosili do szkoły jedynie rzeczy niezbędne,
 • w stołówce szkolnej uczniowie mają przypisane na stałe swoje miejsce i określoną godzinę korzystania z posiłków,
 • ze stołówki korzystają tylko uczniowie zapisani na posiłki, nie będzie można korzystać z posiłków przy jednorazowym zakupie obiadu,
 • uczniowie powinni być zaopatrzeni w wystarczającą ilość jedzenia i picia, ponieważ w trakcie zajęć lekcyjnych obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ opuszczania terenu szkoły.

Na koniec ważny apel:

Jeżeli uczeń wykazuje w domu objawy choroby (gorączka, kaszel, nudności lub ogólne osłabienie fizyczne) zachęcam, aby pozostał w domu dla ogólnego bezpieczeństwa wszystkich (chorego dziecka, innych uczniów, nauczycieli i obsługi szkoły) oraz pilnie skonsultował się z lekarzem.
Na zakończenie przypominam, że Państwo jako rodzice możecie wejść na teren szkoły jedynie w wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, z obowiązkową osłoną ust i nosa. Ponadto jeszcze raz Państwa proszę – w trosce o bezpieczeństwo i stan zdrowia nas wszystkich – o wspólne rzetelne przestrzeganie zasad higieny oraz wszelkich zaleceń MZ, MEN i GIS. Tylko w ten sposób będziemy mogli cieszyć się zdrowiem i uczęszczać do szkoły.

Dziękuję za wsparcie, współpracę i zrozumienie w tych trudnym i złożonym dla nas wszystkich okresie,
życząc powodzenia w nowym roku szkolnym – z poważaniem
Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor
Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie