Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa odzieży roboczej

Szanowni Państwo!

Gmina Miasto Szczecin – Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
adres: ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
e-mail: ceogr@miasto.szczecin.pl
tel.: 91 461 23 79 sekretariat
fax: 91 4 317-358 lub 91 461 23 79 w. 30

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„Dostawę odzieży roboczej w projekcie:
Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół

 

                Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                     Dokumentacja