Nabór na stanowisko pracownika zarządzającego w imieniu pracodawcy zakładem pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ W SZCZECINIE

Dyrektor Centrum Edukacji w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115,
70-760 Szczecin, ogłasza nabór na stanowisko pracownika zarządzającego w imieniu pracodawcy zakładem pracy – Główny księgowy – 1 etat.

 • Miejsce pracy:

Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie

ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin

 • Stanowisko:

Główny księgowy – pełny etat

 • Data rozpoczęcia pracy:

sierpień 2021 roku

 • Niezbędne wymagania:
 • obywatelstwo polskie.
 • wykształcenie ekonomiczne wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i co najmniej 3-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, średnie ekonomiczne i co najmniej 5-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 • Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość przepisów prawa pracy, systemu oświaty, Karty Nauczyciela, rozporządzeń o pracownikach jednostek prowadzonych przez organy administracji rządowej, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, przepisów ustawy i zagadnień podatku VAT, prowadzenia ksiąg rachunkowych, znajomość regulacji prawnych odnośnie finansów publicznych i rachunkowości w jednostkach budżetowych, prawa zamówień publicznych, pracowniczych planów kapitałowych, ustawy o ochronie danych osobowych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 2. biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość programów  komputerowych firmy PROGMAN (finanse. ewidencja spzredazy i zakupu VAT), firmy Vulcan – Płace i Kadry, Arkusz organizacyjny, programu ZUS – Płatnik oraz systemu TREZOR,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność radzenia sobie ze stresem, systematyczność, kreatywność, wysoka kultura osobista,
 5. mile widziane doświadczenie w pracy w oświatowych jednostkach budżetowych,
 6. posiadanie kwalifikacji z zakresu rachunkowości,
 7. mile widziana znajomość produkcji ogrodniczej,
 8. doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych,
 9. umiejętność obsługi kasy fiskalnej.
 10. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca siedząca przy komputerze, wymagająca, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. Współpraca ze starszą księgową, sekretarzem szkoły i kierownikiem gospodarczym.

 1. Opis stanowiska:

Do zadań  na stanowisku głównego księgowego będzie należało:

 1. prowadzenie księgowości i rachunkowości szkoły w systemie PROGMAN FINANSE,
 2. prowadzenie i kontrola gospodarki finansowej szkoły,
 3. ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych, bilansu rocznego, planu finansowego jednostki w systemie TREZOR i inne zlecone przez organ prowadzący,
 4. sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów oraz sprawozdawczości finansowej,
 5. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi, będącymi w dyspozycji szkoły,
 6. przestrzeganie zasad i terminowości rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 7. wsparcie decyzyjne Dyrektora Szkoły w zakresie optymalnych rozwiązań finansowo-księgowych,
 8. rozliczanie zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych szkoły finansowanych z budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 9. prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu VAT w systemie PROGMAN,
 10. terminowe raportowanie rejestru VAT i deklaracji VAT–7 do urzędu skarbowego,
 11. terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz, rozliczeń i sprawozdań do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 12. znajomość obsługi programu płacowego w systemie VULCAN, praca w „chmurze” oraz programu PŁATNIK,
 13. sporządzenie przelewów w elektronicznym systemie bankowym,
 14. terminowe sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS,
 15. sporządzanie wszelkich informacji płacowych niezbędnych dla celów planowania i sprawozdawczości,
 16. ścisła współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie,
 17. przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.
 18. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca siedząca przy monitorze ekranowym, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. Współpraca z głównym księgowym, kierownikiem gospodarczym i specjalistą ds. sekretariatu.

 • Informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

Obiekt jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 • Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu do ogłoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, inne kwalifikacje, uprawnienia (poświadczone przez Kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie świadectw pracy i  innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie (poświadczone przez Kandydata za zgodność z oryginałem),
 • referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli Kandydat takie posiada),
 • oświadczenie Kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie Kandydata, że Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie Kandydata, że Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie Kandydata o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w  procesie rekrutacyjnym na stanowisko głównego księgowego przez Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE
L 119/1).

 • podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.
 • podpisane oświadczenie pracownika o następującej treści:

Zostałem/Zostałam poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

……………………………………………….               …………………………………………………..
                  (miejscowość i data)                                (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 • Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie do dnia  6.08.2021 r. od godz. 9.00 do godz. 15.00 (liczy się data wpływu) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracownika szkoły – główny księgowy” na adres:

Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie

ul. Batalionów Chłopskich 115

70-760 Szczecin

 • Etapy rekrutacji:
 • Analiza formalna złożonych dokumentów dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną, ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone  w ogłoszeniu.
 • Analiza ofert zaakceptowanych formalnie pod kątem przedstawionego doświadczenia i wymagań niezbędnych do pracy na danym stanowisku.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci, którzy zakwalifikują  się do 3 etapu zostaną powiadomieni mailem lub telefonicznie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 6.08.2021 r. nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

Data wygaśnięcia: 6.08.2021 roku

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego 2021 – plik pdf
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – plik doc