KURS FLORYSTYCZNY

W ramach projektu „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”, Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozostałych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – młodzież z naszej szkoły uczestniczy w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. I tak, pod koniec sierpnia 2018 roku, grupa dziesięciu uczniów wzięła udział w podstawowym kursie florystycznym. Obejmował 25 godzin teorii i 80 godzin praktyki. Skierowany był do uczniów uczących się w różnych zawodach. Efektem zdobytej podczas kursu wiedzy, w połączeniu z praktyką, a dodatkowo z wyobraźnią, poczuciem estetyki i kreatywnością każdego uczestnika, były własnoręcznie wykonane prace. Zgodnie z założeniami programowymi kursu, na każdych zajęciach uczniowie tworzyli różne kompozycje. Mamy nadzieję, że certyfikat ukończenia tej formy wsparcia i wiadomości, jakie zdobyli przyszli floryści, będą procentowały w przyszłości i dadzą im szansę zaistnienia na rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.