OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO

Dyrektor ZS Kształcenia Rolniczego w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115,
70-760 Szczecin, ogłasza nabór na stanowisko – KIEROWNIK GOSPODARCZY– 1 etat.

 1. Miejsce pracy: Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie ul. Batalionów Chłopskich 115,  70-760 Szczecin
 2. Stanowisko:
  Kierownik gospodarczy – pełny etat

III. Data rozpoczęcia pracy:
wrzesień 2021 roku

 1. Niezbędne wymagania:
 2. Posiada polskie obywatelstwo,
 3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 5. Posiada wykształcenie średnie i 5-letni staż pracy, preferowane wyższe o kierunkach: administracja, ekonomia i zarządzanie,
 6. Posiada co najmniej roczną praktykę zawodową w administracji,
 7. Posiada zdolności organizacyjne, umiejętność współpracy, kreatywność.

Ponadto posiada: biegłą znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego

(Word, Excel), swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych, łatwość redagowania pism urzędowych, dobrą znajomość zagadnień prawa oświatowego, ustawy o zamówieniach publicznych.

 1. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:
 2. 1. Kierowanie  zespołem pracowników obsługi – określenie zadań i odpowiedzialności tych pracowników w formie zakresów czynności, stworzenie im warunków pracy oraz zapewnienie bhp, pełnienie nadzoru nad podległym personelem,
 3. Zapewnienie sprawności techniczno – eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych (remonty, przeglądy techniczne) oraz zabezpieczenie majątku jednostki,
 4. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego,
 5. Poszukiwanie wykonawców remontów bieżących, przygotowanie umów, nadzorowanie ich prac oraz przygotowanie dokumentacji do przetargów na prace remontowe, zakupy i usługi,
 6. Dbanie o sprzęt przeciwpożarowy i inne urządzenia na terenie podległych obiektów,
 7. Realizacja zakupów wyposażenia materialnego placówki zgodnie z decyzjami dyrektora,
 8. Organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej,
 9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz dokonywanie odpowiednich oznakowań na zakupionych urządzeniach i sprzętach,
 10. Potwierdzenie pod względem merytorycznym rachunków na media i na dodatkowe zakupy dla jednostki,
 11. Sporządzanie umów dla najemców pomieszczeń, kontrolowanie najemców i dzierżawców w zakresie zużycia mediów,
 12. Planowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością placówki,
 13. Wykonywanie prac doraźnych zleconych przez dyrektora szkoły, wynikających z istotnych potrzeb jednostki.

III. Wymagane dokumenty:

Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).”. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach (kursy, szkolenia). Oświadczenie kandydata (poświadczone własnoręcznym podpisem) potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, poświadczone własnoręcznym podpisem. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, poświadczone własnoręcznym podpisem.

Oferty należy składać bezpośrednio w sekretariacie szkoły godzinach 8 – 14 lub listownie na adres Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin do dnia 20 września 2021 r. do godziny 14:00, liczy się data wpływu oferty do jednostki.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji
  są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 20-09-2021