INFORMACJE O STYPENDIUM SZKOLNYM

Informuję, że na stronie Urzędu Miasta Szczecin zamieszczono informacje dotyczące programów stypendialnych:
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp

Pomoc materialną uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przyznaje się w formie:

  • stypendium szkolnego,
  • zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, która wynika z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nieprzekraczający kwoty 528,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje:

  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • lub gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 1 września do 15 września 2020 roku w szkole, do której uczęszcza uczeń.

Jednocześnie przypominam, że uczniowie z innych miejscowości pobierają i składają wnioski na terenie gminy, którą zamieszkują.

Dorota Jasiejko
pedagog szkolny