Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie poszukuje najemcy lokalu wraz z mediami – „pomieszczenie garażowe” – do celów innych niż mieszkalne (przechowywanie samochodu – mobilnego baru gastronomicznego).

Zapytanie ofertowe nr 2/2019 – pdf

 1. Wynajmujący:
  Gmina Miasto Szczecin –
  Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
  Batalionów Chłopskich 115
  70-760 Szczecin
 1. Opis przedmiotu najmu:
 • Przedmiotem najmu jest „pomieszczenie garażowe o pow. 24,25 m2, położone na terenie Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 115, stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin
  i znajdujące się w zarządzie trwałym Centrum Edukacji Ogrodniczej
  w Szczecinie – w stanie technicznym przydatnym do użytkowania jako garaż wraz ze sprawną istniejącą instalacją elektryczną i oświetleniową przez cały okres najmu. Ww. instalacja elektryczna i oświetleniowa mogą być wykorzystywane przez Najemcę tylko w takim zakresie, który nie powoduje ich przeciążenia. Zwiększenie zapotrzebowania może nastąpić tylko za zgodą Wynajmującego poprzez rozszerzenie mocy przesyłowej urządzeń przesyłowych przez Najemcę na własny koszt.
 • Przedmiot najmu zostanie opisany w protokole zdawczo-odbiorczym w dniu przekazania pomieszczenia Najemcy.
 • Przewiduje się najem nie mniejszy niż 24,25 m2 powierzchni garażowej. Najemca jest zobowiązany do zabezpieczania wynajmowanych pomieszczeń bez udziału i kosztów Wynajmującego.
 • Zaproponowana przez Oferenta cena powinna obejmować użytkowanie lokalu i pokrycie przez Wynajmującego należnego podatku od nieruchomości.
 • Termin realizacji najmu:

Termin realizacji najmu od 01 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

 1. Warunki płatności:
 • za wykonanie czynności przewidzianych w pkt. II przewiduje się wynagrodzenie w formie miesięcznego czynszu najmu;
 • oferta Najemcy sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie zgodnie
  z załączonym formularzem ofertowym (załącznik nr 1) będzie zawierać miesięczną cenę brutto za wynajem lokalu, wg stałej stawki obowiązującej przez cały okres realizacji najmu;
 • zapłata za najem pomieszczeń będzie realizowana przelewem na podstawie wystawionej faktury do dnia 15. każdego miesiąca – za dany miesiąc najmu na rachunek Wynajmującego (płatność „z góry”);
 • czynsz nie obejmuje opłat za energię elektryczną, które Najemca będzie uiszczać Wynajmującemu na podstawie odczytów licznika w terminie do dnia 10. każdego miesiąca na rachunek Wynajmującego (płatność „z dołu”);
 • faktury – wystawione przez Wynajmującego w związku z realizacją najmu będą zawierały następujące dane:

Sprzedawca: Gmina Miasto Szczecin, PI. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10

Wystawca:       Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin;

 • uregulowanie powyższej należności nastąpi przelewem na konto Wynajmującego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Najemcę.
 1. Dokumenty, które Oferent musi złożyć:
 • wypełniony druk stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – „Formularz ofertowy”,
 • aktualny dokument prawny (odpis z właściwego rejestru lud zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
 1. Kryterium oceny ofert:
 • wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryterium ceny – 100%. Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

                   cena najniższa
                   ———————————– x 100 pkt. x znaczenie kryterium 100%
                   cena oferty ocenianej

 • oceny ofert pod względem formalnym oraz przyznania punktów w kryterium „cena” dokona Komisja przetargowa.