X Ogólnopolski Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

W dniu 18 kwietnia 2018 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się etap II – centralny X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

Organizatorami konkursu byli:

 1. Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie,
 2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 4. Redakcja dwumiesięcznika „Magazyn Technologii Bezorkowych. Bez Pługa”.

Patronat honorowy nad Konkursem sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Celem konkursu jest:

 1. popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych;
 2. kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bhp w rolnictwie;
 3. szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników;
 4. promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o bhp w rolnictwie;
 5. rozwijanie zainteresowań uczniów;
 6. umożliwienie zdobywcom pięciu pierwszych miejsc w etapie centralnym otrzymania indeksu SGGW w Warszawie na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Konkurs miał charakter ogólnokrajowy. Uczestniczyło w nim 115 uczniów. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy III TK – Gracjan Falkowski, który zwyciężył w etapie I – szkolnym.

Etap II – centralny przeprowadziła Centralna Komisja Konkursowa, a obejmował następujące dwie części:

 • część I pisemna – to test jednokrotnego wyboru,
 • część II pisemna – to rozwiązanie testu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Pięciu Finalistów z najwyższą liczbą punktów zdobytych w etapie centralnym Konkursu zostało Laureatami Konkursu.

Gracjan Falkowski nie został Laureatem Konkursu (72. miejsce). Jako uczestnik otrzymał dyplom Finalisty X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie oraz cenne upominki.

więcej informacji na stronie:
https://bezpluga.pl/konkurs/2018/bhp
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Konkurs-Wiedzy-o-Ergonomii-i-Bezpieczenstwie-Pracy-w-Rolnictwie