„SZKOŁA WSPÓŁPRACY” – SZKOLNA DEBATA

sam_045023 września 2014 roku w naszej szkole odbyła się debata w ramach projektu „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. To kolejny etap projektu realizowanego przez FRDL pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich klas (trójki klasowe plus dwie osoby). Pieczę nad realizacją programu ze strony Samorządu Uczniowskiego pełniły Aleksandra Grabias i Daria Bubolz.

Celem debaty było wzmocnienie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami, tworzącymi społeczność szkolną. W efekcie zrealizowanych działań w szkole, zostaną opracowane i wdrożone programy współpracy. Powinno to zwiększyć aktywność członków społeczności szkolnej – uczniów, rodziców i nauczycieli, a także sprzyjać budowaniu szkoły nowoczesnej, demokratycznej, będącej źródłem sukcesów i satysfakcji zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Społeczność szkolna skupiła się głównie na temacie „Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole”. W ramach przeprowadzonej debaty zostały zgłoszone następujące postulaty (wśród których znalazły się nawet te nierealne i niezgodne z prawem):

  • otwarcie sklepiku szkolnego,
  • udostępnienie w pełnym zakresie dostępu do Internetu,
  • wyznaczenie miejsca w okolicach szkoły jako palarni dla uczniów pełnoletnich,
  • uruchomienie radiowęzła,
  • zamontowanie luster w toaletach szkolnych,
  • usprawnienie ogrzewania w poszczególnych salach,
  • doposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy (bramki, drążki, piłki),
  • zwiększenie ilości herbaty, która jest wydawana w stołówce szkolnej,
  • zakupienie dodatkowych ławek na korytarze szkolne oraz boisko.

Debata wywołała duże emocje i zaangażowanie wśród uczniów. Mamy świadomość, że niektóre z „życzeń” są w trakcie realizacji; np. czekamy wciąż na uruchomienie dostępu do Internetu na terenie całej szkoły w ramach projektu „Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II – Infrastruktura”, realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin lub – ze względów finansowych – na dzień dzisiejszy niemożliwe do realizacji. I oczywiście wiemy, że nikt nie zajmie się wyznaczeniem wspomnianego miejsca….