INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM – termin poprawkowy

Na podstawie komunikatu OKE w Poznaniu przypominam, że do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

  1. nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,
  2. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

Absolwenci, którzy spełniają powyższe warunki i zamierzają przystąpić do poprawkowego egzaminu maturalnego, są zobowiązani w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.), złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7 2314 – druk do pobrania ze strony www.oke.poznan.pl lub w sekretariacie szkoły), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny (nie jest liczony jako kolejne przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu).

Więcej informacji na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Lila Pławińska-Kopeć
dyrektor