Oferta Centrum Edukacji Ogrodniczej

Posted on by

Uprzejmie informujemy o możliwości udostępnienia naszego Ośrodka Egzaminacyjnego do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach:

  • ogrodnik – 611303,
  • rolnik – 613003,
  • technik ogrodnik – 314205,
  • technik agrobiznesu – 331402,
  • technik architektury krajobrazu – 314202,
  • florysta – 343203.

Ośrodek Egzaminacyjny w Centrum Edukacji Ogrodniczej posiada aktualne upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu do organizowania etapu praktycznego egzaminu w/w zawodach, zgodnie z zasadami ustalonymiw rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami). Upoważnienie ważne jest do 31 sierpnia 2017 roku.

Udostępnienie Ośrodka Egzaminacyjnego będzie realizowane w oparciu o podpisaną umowę o współpracy w tym zakresie.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.