DLA PROFESJONALISTÓW – SZKOLENIE CHEMIZACYJNE

IMG_0017Stosowanie profesjonalnych środków ochrony roślin przez pracowników firm produkcyjnych i usługowych – zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z marca 2013 roku – nakłada konieczność posiadania aktualnych uprawnień w tym zakresie. Od osób, wykonujących zawodowo wspomniane czynności, wymaga się posiadania zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu.
I tak 08 lipca 2016 roku zakończyło się – zorganizowane w Centrum Edukacji Ogrodniczej – dwudniowe szkolenie z zakresu „Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”. Głównym założeniem realizacji ww. szkolenia było podniesienie świadomości i odpowiedzialności osób wykonujących zabiegi w produkcji roślinnej i nie tylko w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z możliwością negatywnego wpływu pestycydów na zwierzęta, ludzi oraz nasze środowisko naturalne. W warsztatach wzięli udział prywatni przedsiębiorcy, pracownicy firm środowiska ogrodniczego, rolniczego i okołorolniczego. Łącznie 17 osób ukończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym. Otrzymały one zaświadczenia – ważne przez pięć lat – uprawniające do zakupu i zawodowego stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Nadzór merytoryczny nad szkoleniem prowadzili pracownicy WIORiN w Koszalinie, Oddział Szczecin.
Jesteśmy jedną z nielicznych instytucji szkoleniowych w województwie zachodniopomorskim, która posiada zgodę i uprawnienia do przeprowadzania tego typu szkoleń na rzecz naszego środowiska lokalnego. Osoby zainteresowane uzyskiwaniem wspomnianych uprawnień zapraszamy do składania deklaracji udziału na kolejną edycję szkolenia. Deklaracje są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce: kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Zapraszamy do galerii zdjęć 😀