Uwaga maturzyści

Witam serdecznie!
Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 marca 2015r. Agencja Nieruchomości Rolnych podpisała porozumienie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w sprawie realizacji XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2015/2016 (Segment IA).
Mając na uwadze pomoc tegorocznym maturzystom ze środowisk popegeerowskich, zwracamy się do państwa z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o Programie Stypendiów Pomostowych.
Program kierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i spełniają łącznie następujące kryteria:

  • dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90, liczonych zgodnie
    z algorytmem załączonym do regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów;
  • są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu /18 marca 2015 roku/;
  • pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1.225 zł. lub 1.400 zł. /dochód netto wyliczony z czerwca 2015 r./gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

Kandydaci ubiegający się o przyznanie stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
Aplikacja internetowa Programu Stypendiów zostanie aktywowana 1 lipca 2015 r. i będzie aktywna do 17 sierpnia 2015 r. do godz. 16-tej.
Wydrukowany, wypełniony wniosek wraz z wymi załącznikami, wnioskodawcy przekazują do OT ANR w Szczecinie, ul. Matejki 6B 71-615 Szczecin, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015 r.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Segment 1A, wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – www.stypendia –pomostowe.pl.

Serdecznie pozdrawiam!

ELŻBIETA KURPIEL
SEKCJA ORGANIZACYJNO-PRAWNA

ODDZIAŁ TERENOWY w SZCZECINIE
ul.Matejki 6b , 71-615 Szczecin
TEL. +48 91 81 44 226 , http://www.anr.gov.pl