Uczniowie przyjęci do pierwszych klas

Uczniowie którzy zostali wpisani na listę przyjętych
do klas pierwszych  naszej szkoły
mają obowiązek DOSTARCZENIA do 22.07.2022 do godzi.15.00
oryginałów świadectwa ukończenia szkoły oraz egzaminu „ósmoklasisty”

Nie spełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca