OFERTA EDUKACYJNA – zawód – technik weterynarii

Posted on by

TECHNIKUM OGRODNICZE
zawód – technik weterynarii – 324002

       Zawód technika weterynarii jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne. Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w codziennej praktyce zawodowej. Może również wykonywać czynności związane z badaniem i higieną mięsa w rzeźniach.

Cele i zadania zawodowe

Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
 • wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Środowisko pracy
       Praca technika weterynarii odbywa się w różnych warunkach środowiska naturalnego (łąki, pastwiska, pola, lasy) i środowiska zamkniętego (gabinety weterynaryjne, obory, chlewnie, stadniny koni, magazyny, przechowalnie). W miejscu pracy niejednokrotnie występuje podwyższona temperatura i zmienna wilgotność powietrza. Technik weterynarii może również wykonywać niektóre czynności w pomieszczeniach biurowych o normalnych warunkach. Pracuje również w małych gospodarstwach rolnych, w których pomieszczenia są często małe, ciemne, a dojście do zwierząt utrudnione, panuje zapach zwierząt; w kurnikach i na fermach drobiu panuje wysoka temperatura i duże zapylenie powietrza. Jest narażony na wypadki spowodowane przez zwierzęta, np. pogryzienia, kopnięcia. technik weterynarii powinien mieć łatwość kontaktowania się z innymi, ponieważ ma ciągły kontakt z ludźmi (właścicielami zwierząt)‏. Pracuje w różnych godzinach, w zależności od aktualnych potrzeb (w dzień, w nocy, również w dni wolne i świąteczne).

Wymagania psychofizyczne
       Technik weterynarii powinien lubić zwierzęta, być spostrzegawczy, cierpliwy, szybki w podejmowaniu decyzji, opanowanie, wyobraźnię i odpowiedzialność, przewidywanie skutków własnych działań, a także zdolność koncentracji, systematyczność. Technik weterynarii powinien posiadać zamiłowanie do pracy ze zwierzętami, zainteresowania przyrodnicze, właściwy stosunek do zwierząt, sumienność, systematyczność i wytrwałość.

Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są:

 • umiejętność współpracy z innymi;
 • gotowość do pracy w trudnych lub niesprzyjających warunkach atmosferycznych;
 • odporność emocjonalna, odpowiedzialność, sprawność fizyczna;
 • podzielność i koncentracja uwagi;
 • ostrożność, dokładność, wyobraźnia przestrzenna;
 • zdolność przewidywania konsekwencji swoich działań;
 • zainteresowania techniczne, przyrodnicze, chemiczne i ekonomiczne;
 • uzdolnienia organizacyjne.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu
       Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu technika weterynarii jest niski poziom sprawności fizycznej, słaba budowa fizyczna, zaburzenia równowagi, schorzenia na tle alergicznym, w szczególności alergia na sierść zwierząt, wady wzroku, w tym daltonizm i rozróżnianie kształtów, niski poziom sprawności fizycznej, w szczególności – kończyn górnych i palców, a także zaburzenia psychiczne.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie
      
Ciągły rozwój weterynarii i rolnictwa, wprowadzanie nowych metod, technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych. Technik weterynarii może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt i organach inspekcji weterynaryjnej. W ostatnich latach pojawiają się nowe miejsca pracy dla technika weterynarii w usługach pielęgnacyjnych dla zwierząt czy długoterminowej rehabilitacji.

       Należy posiadać wykształcenie średnie technika weterynarii lub pomaturalne z zakresu profilaktyki i lecznictwa zwierząt, aby podjąć pracę asystenta weterynaryjnego. Większą szansę na otrzymanie pracy mają mężczyźni niż kobiety. Preferowane są osoby już z pewnym doświadczeniem zawodowym.

Możliwości zatrudnienia

Technik weterynarii może pracować w:

 • lecznicach, przychodniach dla zwierząt, punktach weterynaryjnych;
 • zakładach higieny weterynaryjnej;
 • laboratoriach weterynaryjnych;
 • rzeźniach;
 • stadninach koni;
 • zakładach hodowli oraz unasienniania zwierząt;
 • inspektoratach weterynaryjnych i zakładach inspekcji weterynaryjnej;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierzętami hodowlanymi;
 • ośrodkach gminnej służby rolnej;
 • zakładach przetwórstwa mięsnego;
 • ogrodach zoologicznych;
 • schroniskach dla zwierząt;
 • fermach;
 • gospodarstwach Agencji Rynku Rolnego;
 • Powiatowych Inspektoratach Weterynaryjnych.

       Technik weterynarii może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego czy usług inseminacyjnych. Może prowadzić samodzielne gospodarstwo rolnicze lub zatrudnić się w firmach związanych z agrobiznesem. Może również pracować jako trener, specjalista w zakresie opieki i zabiegów kosmetycznych u małych zwierząt, pracownik sklepu z artykułami dla zwierząt.

       W doborze i nauczaniu przedmiotów zawodowych – ze względu na specyfikę i zapotrzebowanie – szkoła kładzie duży nacisk nie tylko na wykształcenie umiejętności z zakresu wykonywania prac weterynaryjnych, ale także na wykształcenie technika posiadającego umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, opieki i pielęgnacji zwierząt hodowlanych i zwierząt towarzyszących.

Kształcenie w zawodzie technik weterynarii

Nauka w technikum w zawodzie technik weterynarii trwa 4 lata.

      W szkole realizowane są programy nauczania z poszczególnych przedmiotów, opracowane na podstawie obowiązujących aktów prawnych:

 • podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
 • podstawy programowej kształcenia w zawodach;
 • ramowego planu nauczania.

Kształcenie obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące, w tym:
  realizowane w zakresie rozszerzonym – biologia oraz matematyka,
  przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo;
 • przedmioty zawodowe;
 • zajęcia praktyczne w firmach partnerskich;
 • praktyki zawodowe.

Umiejętności zawodowe uczeń zdobywa na przedmiotach zawodowych:

kształcenie teoretyczne –

 • działalność gospodarcza w weterynarii;
 • język obcy w weterynarii;
 • przepisy ruchu drogowego;
 • anatomia i fizjologia zwierząt;
 • chów, hodowla i inseminacja zwierząt;
 • diagnostyka weterynaryjna;
 • choroby i pielęgnacja zwierząt;
 • administracja weterynaryjna;
 • higiena zwierząt rzeźnych i mięsa;

kształcenie praktyczne –

 • anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce;
 • prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych;
 • zabiegi weterynaryjne;
 • analityka weterynaryjna;
 • kontrola i nadzór weterynaryjny;
 • praktyki zawodowe;
 • zajęcia indywidualne: nauka jazdy ciągnikiem 20 godzin/ucznia.

Ponadto:

 • cykl kształcenia w zawodzie technik weterynarii obejmuje dwie kwalifikacje zawodowe;
 • kwalifikacje zawodowe będą potwierdzone egzaminem zewnętrznym w trakcie trwania nauki;
 • uczeń z potwierdzonym pozytywny wynikiem kwalifikacji zawodowych i ukończoną szkołą uzyska tytuł zawodowy.

W trakcie nauki w szkole uczeń może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji RL.10 i RL.11.

Nr kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Liczba godzin

Termin egzaminu

Wspólne dla obszaru

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

210

xxx

RL.10

Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

375

pod koniec klasy drugiej

RL.11

Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych oraz kontroli nadzoru weterynaryjnego

765

pod koniec I półrocza w klasie czwartej

       Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 roku, poz. 978).

       Absolwent po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia technikum. Ponadto uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego.

Szczegółowe efekty kształcenia

RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

1.    Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących
Uczeń:
       1)   posługuje się terminologią z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt;
       2)   stosuje techniki preparowania tkanek i narządów zwierzęcych;
       3)   rozpoznaje i porównuje budowę narządów i układów poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
       4)   określa położenie narządów w organizmie zwierzęcym;
       5)   wyjaśnia funkcje poszczególnych układów i narządów;
       6)   charakteryzuje przebieg procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie zwierzęcym;
       7)   porównuje procesy fizjologiczne narządów i układów poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących.

2.    Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i towarzyszących
Uczeń:
       1)   charakteryzuje i rozpoznaje rasy zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
       2)   ocenia pokrój i kondycję zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
       3)   określa i rozpoznaje zachowania zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
       4)   charakteryzuje czynniki wpływające na zdrowie i produkcyjność zwierząt;
       5)   rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących;
       6)   produkuje, konserwuje, przechowuje i przygotowuje pasze do skarmiania;
       7)   przestrzega zasad racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
       8)   układa dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
       9)   sporządza planowany i sprawozdawczy obrót zwierząt gospodarskich;
       10) sporządza preliminarz i bilans pasz;
       11) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
       12) ocenia dobrostan zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
       13) określa wpływ chowu zwierząt na środowisko naturalne;
       14) stosuje metody ekologiczne w chowie zwierząt gospodarskich;
       15) poskramia zwierzęta gospodarskie i towarzyszące;
       16) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt;
       17) charakteryzuje i dobiera technologie produkcji i pozyskiwania surowców pochodzenia zwierzęcego;
       18) wykonuje zabiegi sanitarne;
       19) przygotowuje do sprzedaży zwierzęta gospodarskie i towarzyszące oraz prowadzi ich sprzedaż bezpośrednią;
       20) udziela zwierzętom pomocy przedlekarskiej.

3.    Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących
Uczeń:
       1)   posługuje się terminologią z zakresu hodowli i rozrodu zwierząt;
       2)   planuje i organizuje rozród zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
       3)   dobiera zwierzęta gospodarskie i towarzyszące do kojarzeń i krzyżowań;
       4)   nadzoruje przebieg naturalnego krycia zwierząt;
       5)   przygotowuje zwierzęta gospodarskie i towarzyszące do zabiegów inseminacyjnych;
       6)   dobiera sprzęt i wykonuje zabiegi sztucznego unasieniania zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
       7)   przestrzega zasad inseminacji zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
       8)   przestrzega zasad pracy hodowlanej;
       9)   prowadzi dokumentację hodowlaną i rozrodu zwierząt gospodarskich;
       10) przestrzega zasad obrotu nasieniem zwierząt gospodarskich i towarzyszących i wykorzystania go;
       11) stosuje przepisy prawa dotyczące rozrodu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących.

RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

1.   Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt
Uczeń:
       1)   przeprowadza wywiad z posiadaczem zwierzęcia;
       2)   przygotowuje zwierzęta do badań klinicznych;
       3)   określa znaczenie kliniczne poszczególnych okolic ciała zwierząt;
       4)   rozróżnia sprzęt i aparaturę diagnostyczną;
       5)   dobiera metody przeprowadzania badań fizykalnych zwierząt;
       6)   wykonuje badania fizykalne zwierząt;
       7)   rozróżnia prawidłowe i patologiczne wyniki badań fizykalnych zwierząt;
       8)   wykonuje czynności pomocnicze związane z badaniem zwierząt z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych;
       9) wykonuje czynności związane z pobieraniem, utrwalaniem i przechowywaniem materiału do badań laboratoryjnych;
       10) stosuje techniki wykonywania badań laboratoryjnych;
       11) wykonuje czynności pomocnicze w trakcie sekcyjnego badania zwłok zwierzęcych;
       12) posługuje się dokumentacją z zakresu diagnostyki chorób zwierząt.

2.    Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt
Uczeń:
       1)   posługuje się dokumentacją leczenia zwierząt;
       2)   ocenia stan zdrowia zwierzęcia w momencie zagrożenia jego życia;
       3)   rozpoznaje czynniki wywołujące choroby u zwierząt;
       4)   określa wpływ różnych czynników chorobotwórczych na stan zdrowia zwierząt;
       5)   określa drogi szerzenia się chorób zwierzęcych i odzwierzęcych;
       6)   wykonuje czynności mające na celu ratowanie życia zwierząt i zapobieganie powikłaniom;
       7)   rozpoznaje objawy chorób zwierząt;
       8)   rozróżnia weterynaryjne produkty lecznicze i przechowuje je zgodnie z obowiązującymi zasadami;
       9)  stosuje racjonalny sposób żywienia różnych gatunków zwierząt w zależności od stanu ich zdrowia;
       10) poskramia i przygotowuje zwierzęta do czynności lekarsko-weterynaryjnych;
       11) rozróżnia drogi podawania leków zwierzętom;
       12) podaje leki zwierzętom według zaleceń lekarza weterynarii;
       13) dobiera i przygotowuje instrumentarium oraz materiały do wykonania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych;
       14) dokonuje mycia, sterylizacji i konserwacji narzędzi i sprzętu weterynaryjnego zgodnie z obowiązującymi procedurami;
       15) wykonuje czynności pomocnicze podczas weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych, leczniczych, profilaktycznych i fizjoterapeutycznych;
       16) sprawuje opiekę nad zwierzętami leczonymi i po zabiegach chirurgicznych;
       17) dobiera materiały oraz wykonuje opatrunki i okłady u zwierząt.

3.    Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego
Uczeń:
       1)   stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli i nadzoru weterynaryjnego;
       2)   wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru warunków weterynaryjnych utrzymania zwierząt;
       3)   wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego dotyczące przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji oraz przemieszczania zwierząt;
       4)   wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli zdrowia zwierząt i ochrony ich zdrowia;
       5)   wykonuje czynności pomocnicze związane z prowadzeniem nadzoru weterynaryjnego dotyczącego bezpieczeństwa pasz i materiałów paszowych;
       6)   wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
       7)   wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego dotyczące bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego;
       8)   kontroluje warunki dobrostanu zwierząt kierowanych do uboju;
       9)   wykonuje czynności pomocnicze z zakresu weterynaryjnego badania przedubojowego zwierząt;
       10) wykonuje czynności pomocnicze z zakresu weterynaryjnego badania poubojowego mięsa;
       11) przestrzega zasad kategoryzacji i postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego;
       12) przestrzega procedur postępowania weterynaryjnego w przypadku podejrzenia wystąpienia chorób zwierząt.

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia rolnicze uznawane w całej Unii Europejskiej