Pedagog szkolny – Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” informuje, że od dnia 02.03.2015 r. rozpoczęliśmy działalność Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego – Klub Młodzieżowy „Kąt”, której celem jest wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej, poprzez objęcie pomocą młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz wykluczeniem społecznym.

Program Placówki skierowany jest do młodzieży w wieku 13-18 lat (uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych) i zakłada wpływanie na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny młodzieży poprzez objęcie ich szeregiem oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych.

W ramach działalności „Kąta” prowadzone będą zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty edukacyjne, zajęcia profilaktyczne, konsultacje psychologiczne i terapeutyczne, grupowe spotkania terapeutyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Placówka zapewniać będzie pomoc w nauce oraz poczęstunek adekwatny do pory dnia.

Wychowankowie mogą być przyjęci do Klubu:

  1. na własną prośbę,
  2. na wniosek rodziców, prawnych opiekunów,
  3. na mocy postanowienia Sądu,
  4. na wniosek pracownika socjalnego, asystenta rodziny, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, kuratora, policjanta oraz innych osób odpowiedzialnych i uprawnionych do podejmowania decyzji w sprawach dziecka.

Zajęcia w Klubie odbywają się od poniedziałku do piątku, wg harmonogramu:

  • poniedziałek, środa, piątek – godz. 16-19 – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i rozwijające zainteresowania dla całej grupy,
  • wtorek, czwartek – 17 -19- zajęcia specjalistyczne: konsultacje indywidualne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia profilaktyczne.
  • Placówka Wsparcia KĄT- tygodniowy plan

W celu zapisania dziecka do Placówki, prosimy kontaktować się telefonicznie z pracownikami Fundacji: Sekretariat (czynny w poniedziałki, środy, piątki w godz. 10 -15)
tel. 508 170 803, 91 433 27 27
Koordynator Placówki – Karolina Zubko – tel. 535 643 117
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”
ul. Kolumba 60, 70-035 Szczecin

Więcej informacji o Klubie oraz działalności Fundacji na stronie internetowej:

www.teczaserc.pl